Till huvudinnehållet

Efter upphandling

Följde företaget sitt åtagande på ett tillfredsställande sätt? Fanns och följdes anpassade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner? Ta del av vår checklista bestående av 15 frågor som du kan ställa efter avslutat uppdrag. Checklistan består av följande frågor:

 • Fanns och följdes anpassade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner?
 • Utfördes dokumenterad egenkontroll?
 • Var företaget auktoriserat enligt GBR?
 • Följde företaget överenskomna inställelsetider?
 • Följde företaget överenskomna tidplaner?
 • Vidtogs snabba korrigerande åtgärder vid anmärkningar och påpekanden under avtalstiden?
 • Var företagets arbetsledning tillgänglig i erforderlig omfattning?
 • Har all personal ID06?
 • Har befogade klagomål inkommit?
 • Lämnades arbetsplatserna avstädade?
 • Erhölls anmärkningsvärt stort antal besiktningsanmärkningar?
 • Åtgärdades besiktningsanmärkningarna på rätt sätt och inom rimlig tid
 • Utförde företaget kvalitativt godtagbart arbete?
 • Blev slutpriserna för utförda arbeten rimliga och i överensstämmelse med avtalet?
 • Har företaget (och ev. underentreprenörer) fullgjort sina plikter enligt LOU (lagen om offentlig upphandling)?

En mall för erfarenhetsåterföring finns här nedan.