Till huvudinnehållet

Utvecklingen av Auktoriserat Golvföretag

Golvbranschens eget kvalitets- och miljöledningssystem, Auktoriserat Golvföretag, har funnits sedan 2001. Systemet vände sig till en början enbart till entreprenörer, men har därefter utvecklats så att det även blivit möjligt för leverantörer att bli auktoriserade. Därigenom erbjuder entreprenörer och leverantörer tillsammans en hållbar installation – en trygg leverans med hållbarhet genom hela värdekedjan. Det ska vara lätt att ställa relevanta krav vid upphandling. Auktoriserat Golvföretag svarar mot krav inom hållbarhetsområdet och tar fasta på det som är relevant för just golvmaterial och golvinstallationer. Auktoriserat Golvföretag tar också konkreta steg mot att uppnå nettonollutsläpp till 2045.

Vid starten 2001 omfattade Auktoriserat Golvföretag enbart entreprenörerna. Auktorisationen var ett svar på en efterfrågan från beställare på golvföretag med aktivt kvalitets- och miljöarbete. Kraven bygger bland annat på principerna i ISO 9001 och ISO 14001. Tyngdpunkten i auktorisationens krav på entreprenörerna ligger på ett aktivt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete samt på kompetensutveckling inom läggningsteknik och företagande. En av auktorisationens styrkor är att företagen följs upp genom kontinuerlig revision för att säkerställa att de uppfyller auktorisationens krav. 

Sedan 2019 har även materialleverantörerna inom Golvbranschen, GBR, kunnat auktorisera sig. Auktorisationskraven för leverantörerna togs fram av GBR i samråd med externa hållbarhetsexperter. Utgångspunkten låg i FNs globala hållbarhetsmål och den globala standarden för social hållbarhet ISO 26000. Av FNs 17 hållbarhetsmål identifierades följande som särskilt relevanta för Golvbranschens företag:

  • Mål 3: Hälsa och välbefinnande
  • Mål 7: Hållbar energi för alla
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (Här innefattas även väsentliga aspekter som identifierades under ”9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” samt ”11. Hållbara Städer och samhällen”.)
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

För varje område identifierades relevanta delmål, som med stöd av ISO 26000 översattes till förväntningar på företaget. 

Kraven på materialleverantörerna har ett stort fokus på riskbedömning i olika led av varans produktion. Leverantörerna ska följa upp sina underleverantörer med avseende på bland annat mänskliga rättigheter utifrån ILO:s kärnkonventioner, korruption, efterföljande av nationella lagar samt korrekt hantering av eventuella hälsofarliga ämnen inom produktionen.

Även leverantörerna följs upp genom kontinuerlig revision.

Läs mer om vilka krav ett Auktoriserat Golvföretag ska uppfylla.