Till huvudinnehållet

Före upphandling

Golvbranschens upphandlingsunderlag förenklar för dig som beställare att upphandla golvtjänster med kvalitets- och miljöprofil. Dokumenten består av administrativa föreskrifter, anbudsformulär och ett dokument för inhämtning av referenser. Dokumenten finns för nedladdning längst ner på sidan.

Ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete kan innebära ett högre pris, men resulterar i en felfri entreprenad ett golv med längre livslängd. För att ställa krav på kvalitet och miljö kan anbud viktas enligt poängsättningsprincip 70 % pris och 30 % kvalitet- och miljösäkring.

Administrativa föreskrifter

Golvbranschen har tagit fram administrativa föreskrifter för upphandling av golvrelaterade tjänster enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. I mallen, som även ansluter till AMA AF 21, finns alla koder och rubriker med tillhörande texter som behövs för att uppfylla nödvändiga kvalitets-, miljö- och kompetenskrav.

Använder du egna mallar för upphandling och vill handla upp en golventreprenad med kvalitets- och miljöprofil? Då kan du enkelt skriva in följande i upphandlingsunderlaget:

"I denna upphandling ska golvinstallationen utföras av ett auktoriserat golvföretag eller av ett företag som på ett dokumenterat sätt kan redovisa likvärdig kompetens, med ett likvärdigt kvalitets- och miljösystem."

Nedan följer förslag på koder och rubriker med tillhörande texter för att upphandla en golvtjänst med kvalitets- och miljöprofil.

AFC.221 Kvalitets- och miljöledning

Entreprenör ska för kvalitetsledning:

 • vara Auktoriserat Golvföretag med intyg från Golvbranschen (GBR)
  eller
 • inneha ett kvalitetsledningssystem som är tillämpligt för uppdraget. Kvalitetsledningssystemet skall vara baserat på ISO 9000-systematik eller liknande. Entreprenören ska dessutom vara auktoriserad med intyg från GVK - AB Svensk Våtrumskontroll.

E ska för miljöledning:

 • Vara Auktoriserat Golvföretag med intyg från Golvbranschen (GBR)
  eller
 • Inneha ett miljöledningssystem som är tillämpligt för uppdraget. Miljöledningssystemet skall vara baserat på ISO 14000 eller liknande.

AFC.341 Arbetsledning

Entreprenörens Arbetsledare för golvarbeten skall ha verifierad utbildning som golvläggare eller motsvarande eller ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet i arbetsledande ställning från likartade uppdrag.

<Arbetsledning för våtrumsarbeten
För Entreprenörens Arbetsledare avseende våtrumsarbeten gäller förutom ovanstående stycke att arbetsledaren skall ha genomgått GVK:s utbildning med godkänt prov.>

AFC.342 Anställda

Entreprenörens personal inklusive personal hos UE skall ha erforderlig utbildning, erfarenhet, behörighet och språkkunskap för sina arbetsuppgifter.

Entreprenörens golvmontörer skall ha verifierad utbildning som golvläggare eller motsvarande eller ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet från likartade uppdrag.

<Golvmontörer för våtrumsarbeten

För golvmontörer som utför arbete enligt GVK:s branschregler gäller förutom ovanstående stycke att golvmontörer skall inneha respektive aktuella behörigheter utfärdade av GVK. Branschlegitimation skall kunna uppvisas på anmodan av Beställare.>  

Lärlingar får utföra arbete under ledning av behörig montör. Lärling får ej ersätta ordinarie personal.

Anbudsformulär

För att du som beställare ska kunna göra en jämförande bedömning av inkomna anbud är det särskilt viktigt att du innan upphandlingen upprättat ett anbudsformulär. Det säkerställer att relevanta uppgifter bifogas vid anbudet. Golvbranschen erbjuder en mall för anbudsutvärdering för att underlätta för dig som vill upphandla ett golv med kvalitets- och miljöprofil. I anbudsformuläret kan anbudsgivaren ange á-priser för arbete och material, men även bifoga dokument som styrker företagets kvalitets- och miljöarbete. Som bilagor i anbudsformuläret ska anbudsgivaren bland annat beskriva:

Dokumenterad kompetens

Intyg och bevis avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt AFB.623

Organisation

 • Organisation för uppdraget: struktur och antal anställda. Observera att det tydligt skall framgå att företaget har minst tre (3) heltidsanställda <säkerställ antal lika AFB.623> golvmontörer.
 • <GVK-intyg för arbetsledare.>
 • Beskrivning av utbildning och kompetenser för arbetsledare.
 • Beskrivning av utbildning och kompetenser för golvmontörer (behöver ej namnges i anbudet)
 • <ange ev. ytterligare krav för verifiering av kompetenskrav som föreskrivs i Administrativa föreskrifter, AFB.623>

Referenser

 • Företagets referenser från uppdrag av liknande art. I anbud skall redovisas 3 st referensuppdrag med typ och omfattning av uppdrag, samt namn, telefonnummer och e-post till referenter i enlighet med bilaga <ange märkning/nr> till anbudsformulär.
  Nystartat företag kan uppfylla krav genom att i anbud inlämna referensuppdrag, enligt omfattning och krav ovan, som entreprenadansvarig tidigare ansvarat för.

Dokumenterat kvalitetssystem

Beskrivning av företagets kvalitetssystem och metoder för att kvalitetssäkra uppdraget enligt AFB. 63

 • Anbudsgivarens system för kvalitetssäkring av uppdrag
 • Redovisning av tillämpningar (t.ex. genom att visa utdrag ur kvalitetsplan/er för ett likvärdigt uppdrag)
 • Intyg som verifierar auktorisation enligt GBR (Auktoriserat Golvföretag) samt GVK (vid våtrumsarbeten)

Dokumenterat miljösystem

Beskrivning av företagets miljösystem och metoder för att miljösäkra uppdraget enligt AFB.63

 • Anbudsgivarens system för miljösäkring av uppdrag
 • Redovisning av tillämpningar (t.ex. genom att visa utdrag ur miljöplan/er för ett likvärdigt uppdrag)