Till huvudinnehållet

Auktoriserat Golvföretag

Golvbranschens egen kvalitetsstämpel, Auktoriserat Golvföretag, omfattar både entreprenörer och leverantörer i golvbranschen. Auktorisationen innebär att de krav på kvalitet, miljö- och hållbarhetsarbete som en upphandlare möter, redan är uppfyllda. Auktoriserat Golvföretag skapar en obruten värdekedja som borgar för en trygg leverans från ett golvföretag med rätt kompetens. Auktoriserat Golvföretag är baserad på ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000 samt FN:s globala hållbarhetsmål. 

Golventreprenörer

Auktoriserade golventreprenörer arbetar för hållbara golvinstallationer med kontinuerligt kvalitets- och miljöledningsarbete enligt en dokumenterad kvalitetsplan och miljö- och arbetsmiljöplan. Som installatör är man utbildad och har full kompetens inom sitt område vilket leder till en felfri entreprenad.

Här hittar du auktoriserade entreprenörer.

Auktoriserade golventreprenörer ska uppfylla följande:

 • Ansluten till Golvbranschen, GBR, och GBR Golvåtervinning
 • GVK-auktoriserad för våtrumsinstallationer
 • Har dokumenterad läggteknisk kompetens och går kontinuerligt obligatoriska utbildningar
 • Arbetar aktivt och dokumenterat med kvalitet, arbetsmiljö samt miljö och hållbarhet genom dokumenterade policyer, mål och rutiner
 • Har en företagsspecifik antikorruptionspolicy
 • Kan kretsloppsmärka golvkonstruktioner genom GBR Kretsloppsmärkning
 • Granskas av kontinuerligt av en oberoende, extern revisor, med ett intervall på 12 till 22 månader. 

Golvmaterialleverantörer

En auktoriserad golvmaterialleverantör arbetar aktivt med miljö och hållbarhet, med fokus på riskanalys i alla delar av varans produktion. En auktorisation visar på att golvmaterialleverantören uppfyller sitt engagemang för hållbarhetsfrågor i praktiken.

Här hittar du auktoriserade leverantörer

Auktoriserade golvmaterialleverantörer ska uppfylla följande:

 • Ansluten till Golvbranschen, GBR, och GBR Golvåtervinning
 • Riskanalys av verksamhetsländer och underleverantörer
 • Miljöledningssystem, som ISO 14001 eller motsvarande
 • Företagsspecifik antikorruptionspolicy
 • Krav i förordningen om systematiskt arbets miljöarbete
 • Kemikalielagstiftningen REACH, genom exempelvis BASTA-registrering
 • Nyttjar eBVD eller motsvarande innehållsdeklaration
 • Granskas av oberoende, extern revisor, med ett intervall på 12 till 24 månader.