Till huvudinnehållet

Historik

Det ska vara lätt att ställa relevanta krav vid upphandling. Auktoriserat Golvföretag svarar mot krav inom hållbarhetsområdet och tar fasta på det som är relevant för just golvmaterial och golvinstallationer.

Auktoriserade golvföretag arbetar med att uppfylla FNs globala hållbarhetsmål som är en del av UN Global Compact. Auktorisationen omfattar både materialleverantörer och golventreprenörer som utför installationen.

Kraven har utgått från FNs globala hållbarhetsmål och ISO 26000, en standard som beskriver hur företag kan arbeta med socialt ansvarstagande. Kraven inom auktorisationen skiljer sig åt för leverantörer och entreprenörer. På leverantörssidan finns ett stort fokus på riskbedömning i olika led av varans produktion. För entreprenörerna fokuserar auktorisationen på relevanta delar inom kvalitet, miljö och hållbarhet, samt inom arbetsmiljö. Det bidrar till en kompetent och trygg leverans till beställaren. Att kraven i auktorisationen uppfylls kontrolleras vid extern revision hos företagen cirka vartannat år.

Av FNs 17 hållbarhetsmål har följande identifierats som särskilt relevanta för golvbranschens företag:

  • Mål 3: Hälsa och välbefinnande
  • Mål 7: Hållbar energi för alla
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (Här innefattas även väsentliga aspekter som identifierades under ”9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” samt ”11. Hållbara Städer och samhällen”.)
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

För varje område identifierades relevanta delmål, som med stöd av ISO 26000 översattes till förväntningar på företaget. För att hantera mängden förväntningar identifierades ett antal befintliga system som hanterar flera punkter på en gång. För det som inte omfattades av något befintligt system utvecklades en mall för riskanalys.

Läs mer om vilka krav ett Auktoriserat Golvföretag ska uppfylla.